Vraag
een gratis proefles aan!

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Gymnastiekvereniging O.G.A.V. Oegstgeest, gevestigd te Oegstgeest en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40445235. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Gebruik van persoonsgegevens

 1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)  zich inschrijft als deelnemer via onze website/papieren inschrijfformulier

(b) zich als deelnemer inschrijft voor een wedstrijd, evenement of activiteit

(c) als deelnemer onze website/facebook bezoekt

(d) als deelnemer contact met ons opneemt d.m.v. e-mail en/of telefoon en overige contactmomenten

 

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a) naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, IBAN en naam rekeninghouder

(b) deelnemersnummer

(c) eventueel gezondheid meldingen die door de deelnemer zelf worden doorgegeven

 

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a) deelnemerschap te effectueren

(b) doorgegeven wijzigingen in het deelnemerschap te verwerken

(c) e-mailberichten te versturen vanuit administratie, secretariaat en bestuur

(d) optimalisatie website/facebook

(e) verbetering van onze dienstverlening

 

2. Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar

2.1 U kunt contact opnemen met onze administratie (info.ogav@gmail.com) voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;

(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Gymnastiekvereniging O.G.A.V. Oegstgeest.

 

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

4. Derden

4.1 Wij verstrekken (een deel van) uw gegevens (voor zo ver nodig) aan de volgende derden:

(a) KNGU

(b) AllUnited (ledenadministratiesysteem)

 

4.2 Gebruik van foto en video/film

Wij kunnen foto’s en video/film van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten, wedstrijden en bij bezoek aan onze accommodaties publiceren op onze website en social media (bijvoorbeeld Facebook of Instagram), tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

 

5. Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

6. Wijzigingen privacyverklaring

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Bij wijziging stellen wij u hiervan in kennis en wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

 

Enthousiast geworden? Meld je dan direct aan!