Vraag
een gratis proefles aan!

Enkele belangrijke artikelen uit het Huishoudelijk Reglement

Artikel 4: Verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Artikel 8: Toelating van leden.
Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur. De aanmelding geschiedt door invulling en inzending bij het bestuur van een daartoe ter beschikking gesteld formulier, waarop door ondertekening tevens verklaard wordt dat het zich meldend l lid overeenkomstig statuten en huishoudelijk reglement zal handelen en zich daaraan te onderwerpen.

Artikel 10.
De toetreding kan te allen tijden geschieden. Zij, die als lid worden aangenomen, betalen, behalve het bij besluit der algemene vergadering vastgestelde inschrijfgeld, de contributie met ingang van de eerste der maand waarin zij als lid tot de oefeningen zijn toegelaten.

Artikel 11: Beëindiging lidmaatschap.
B. door opzegging van het lid;
De opzegging sub b. kan in het algemeen slechts geschieden tegen het einde van het lopende kwartaal, mits v van de opzegging tenminste een maand tevoren schriftelijk aan de secretaris is kennis gegeven. In dit geval dient de contributie tot het einde van dat kwartaal te worden doorbetaald. Tussentijdse opzegging is alleen per kalendermaand mogelijk, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste een maand, i indien het lid zich mettertijd in een andere plaats vestigt, dan wel dat het lid wegens ziekte of lichamelijke gebreken niet meer aan de oefeningen kan of mag deelnemen.

Artikel 14.
Het bestuur is gerechtigd op grond van het constateren van het enkele feit van niet-nakoming van de verplichtingen inzake contributiebetaling, na een tot tweemaal toe herhaalde waarschuwing, de nalatige te royeren.

Artikel 17: Kleding.
Het voor alle leden vastgestelde kostuum, zowel voor training, wedstrijden, demonstraties, als anderszins, wordt door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld.
Het Dagelijks Bestuur bepaalt, na overleg met de technische leiding der vereniging, welk kostuum bij bepaalde gebeurtenissen moet worden gedragen.

Schoeisel in de zaal !!
Het is verboden zich met STRAATSCHOEISEL of met sportschoenen die men op straat draagt in de zaal te begeven. Het schoeisel dient men in de kleedkamer uit te trekken.

“Turnschoentjes” zijn toegestaan, géén gymschoenen.

Sieraden:
Er worden na de lessen nog steeds sieraden, w.o. horloges, kettingen e.d. gevonden.
Bestuur en Leiding stellen zich niet aansprakelijk als deze voorwerpen zoekraken. Het is i.v.m. de veiligheid ook niet toegestaan deze voorwerpen tijdens het turnen te dragen.

 

Het bestuur van O.G.A.V.

Enthousiast geworden? Meld je dan direct aan!